Produce reliable brake shoes with high quality and made of phosphorus grey cast iron

more

Brake pads brake shoes for locomotives and wagons

more

Steel billet production-ready for steel reinforcement

more

Cast spheres and cylinders of modified white cast iron

more

"Chugunoleene – Parvomay” AD

“Chugunoleene – Parvomay” AD is a leading manufacturer in Europe and the only one in Bulgaria to produce reliable brake shoes with high quality and made of phosphorus grey cast iron.

Foundry "Chugunoleene - Parvomay" AD is certified ISO - a system for quality management. We currently have: Certificate in accordance with the new standard ISO 9001:2008, Permission and references from "Holding BDZ"; References from all wagon repair workshops in Bulgaria, Testing with favorable results of our brake shoes by TABOR/ Poznan, Poland (licensed by UIC institution), Authorization by AFER for Romania, railroad tests and permit for the Republic of Slovenia, a certificate from Baltic Control LTD. The factory has all necessary permits to operate and covers all environmental and production standards. All manufactured products are labelled as "made in EU" (European Union).

Our clients are from all over Europe and the Middle East - Bulgaria, Italy, Romania, Slovenia, Poland, France, Jordan and others.

ОБЯВА

от "Чугунолеене – Първомай" АД

 

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС),

 

УВЕДОМЯВАМЕ

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Закупуване и въвеждане в експлоатация на „Инсталация за производство на леярски форми със самовтвърдяващи се смеси”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122.

 

Дата: 24.03.2021г

От Ръководството на „Чугунолеене – Първомай’’АД

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

Фирма „Чугунолеене Първомай” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-3.002-0052-C01/28.12.2017” Повишаване на енергийната ефективност в Чугунолеене Първомай АД” е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността на „Чугунолеене Първомай” АД, чрез намаляване на енергопотреблението и разходите за енергия при основните производствени процеси и разширяване на производствения капацитет. Чрез реализацията му ще се създадат технологични и производствени условия за подобряване на производителността и намаляване на производствените разходи, както и осигуряване нови възможности за излизане на нови пазари с крайни изделия. С проекта се цели въвеждане на високоефективни, енергоспестяващи машини, с които да се разшири производството на метални.

Очаквания краен ефект от изпълнението на проекта е свързан с:

 • Подобряване на енергоемкостта на производството на фирмата.
 • Увеличаване на обема на производство, посредством повишената производителност на новото оборудване, който отговаря на обема на заявки;
 • Съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчките;
 • Намаляване на обем на бракувана продукция, посредством използването на ново, модерно и прецизно производствено оборудване.

Проектът предвижда закупуването и въвеждането в експлоатация на следното високотехнологично оборудване за производство на изделия:

 • Високотехнологична производствена линия за калодки и отливки – 1 бр.
 • Система за рециклиране на суровина (пясък) – 1 бр.
 • Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия – 1 бр.
 • Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 1 бр.

Проектът предвижда да се въведе система за енергиен мениджмънт ИСО 50001 за по-ефективно управление на енергийните потоци в предприятието.

С въвеждането в експлоатация на новото високотехнологично оборудване за производство на изделия ще се постигне по–голяма производителност, по–нисък специфичен разход на енергия, високо качество на крайния продукт и сведен до минимум брак.

Очакваните резултати от проекта са за:

 • Намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция;
 • Подобряване на качеството и увеличаване на обема на произвежданите продукти;
 • Разширяване на пазарния дял на фирмата;
 • Повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция;

Общият бюджет на проекта възлиза на 4 847 225.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 2 423 612.50 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

Проект BG16RFOP002-3.002-0052-C01/28.12.2017”Повишаване на енергийната ефективност в Чугунолеене Първомай АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Чугунолеене Първомай” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обява

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС),

„Чугунолеене – Първомай’’ АД

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
Актуализация на проект за етапна техническа и биологична рекултивация на нарушени терени в имоти №№ 288 и 290 от землището на кв. Любеново, гр. Първомай и в имоти №№ 450 и 451 от землището на с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив.

Местоположение: имоти №№ 288 и 290 от землището на кв. Любеново, гр. Първомай и имоти №№ 450 и 451 от землището на с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив.

Лице за контакти: Живко Станилов – Прокурист, телефон: 0336/6 44 27, chugun@parvomai.escom.bg.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122.

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.002-0052-C01 / 28.12.2017 ”ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЧУГУНОЛЕЕНЕ-ПЪРВОМАЙ АД”

Предмет на процедурата: Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1:Високотехнологична производствена линия за калодки и отливки – 1 бр.,

ОП 2: Система за рециклиране на суровина (пясък) – 1 бр.

ОП 3: Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия – 1 бр.

ОП 4: Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 1 бр

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf

Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика

Чугунолеене Първомай” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II, Приоритетна ос 1: „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места“.

Проект: № BG05M9OP001-1.021-0328 „Обучения в Чугунолеене - Първомай”

Цел на проекта: Подобряване на професионалните умения и компетенции на работещите за постигане на по-висока производителност на труда в предприятието посредством реализиране на обучения по професии „Леяр“, „Шлосер“ и „Електромонтьор“.

Очаквани резултати:

 • 1. Повишаване на квалификацията на заетите лица в предприятието чрез успешно обучени 30 лица по професии „Леяр“, „Шлосер“ и „Електромонтьор“;
 • 2. Преодоляване на проблема с недостиг на квалифицирани кадри в бранша;
 • 3. Осигуряване на устойчива заетост в предприятието.

Стойност на бюджета в лева:
Общо: 26 400.00
Финансиране от ЕС:
ЕСФ: 22 440.00
Национално финансиране: 3 960.00
Начало на проекта: 16.03.2018 г.
Край на проекта: 16.12.2018 г.

Проект № BG05M9OP001-1.021-0328 „Обучения в Чугунолеене - Първомай”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.