Качествени и надеждни спирачни калодки от сив фосфорен чугун

повече

Спирачни калодки за локомотиви и вагони

повече

Стоманени заготовки за производство на арматура

повече

Ляти сфери и цилиндри от модифициран бял чугун

повече

"Чугунолеене - Първомай" АД

"Чугунолеене - Първомай" АД е водещ производител в Европа и единствен в България на качествени и надеждни спирачни калодки от сив фосфорен чугун.

Леярна „Чугунолеене-Първомай” АД притежава сертификат ISO – система за управление на качеството. В момента притежаваме: Сертификат съгласно новия стандарт ISO 9001:2008, Разрешение и референции от „Холдинг БДЖ” ЕАД; Референции от всички вагоно-ремонтни заводи в България; Изпитания и положително становище за произвежданите калодки от TABOR в гр.Познан, Полша (лицензирана по UIC институция); Разрешително от АФЕР за Република Румъния; Пътни изпитания и разрешително за Република Словения, сертификат от Baltic Control LTD. Заводът притежава всички необходими разрешителни за дейността си и покрива всички екологични и производствени норми. Произведените от нас продукти са с марка „произведено в Европейски съюз”.

Клиентите ни са от цяла Европа и Близкия Изток– България, Румъния, Словения, Италия, Франция, Полша, Йордания и други.

ОБЯВА

от "Чугунолеене – Първомай" АД

 

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС),

 

УВЕДОМЯВАМЕ

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Закупуване и въвеждане в експлоатация на „Инсталация за производство на леярски форми със самовтвърдяващи се смеси”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122.

 

Дата: 24.03.2021г

От Ръководството на „Чугунолеене – Първомай’’АД

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

Фирма „Чугунолеене Първомай” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-3.002-0052-C01/28.12.2017” Повишаване на енергийната ефективност в Чугунолеене Първомай АД” е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на конкурентоспособността на „Чугунолеене Първомай” АД, чрез намаляване на енергопотреблението и разходите за енергия при основните производствени процеси и разширяване на производствения капацитет. Чрез реализацията му ще се създадат технологични и производствени условия за подобряване на производителността и намаляване на производствените разходи, както и осигуряване нови възможности за излизане на нови пазари с крайни изделия. С проекта се цели въвеждане на високоефективни, енергоспестяващи машини, с които да се разшири производството на метални.

Очаквания краен ефект от изпълнението на проекта е свързан с:

 • Подобряване на енергоемкостта на производството на фирмата.
 • Увеличаване на обема на производство, посредством повишената производителност на новото оборудване, който отговаря на обема на заявки;
 • Съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчките;
 • Намаляване на обем на бракувана продукция, посредством използването на ново, модерно и прецизно производствено оборудване.

Проектът предвижда закупуването и въвеждането в експлоатация на следното високотехнологично оборудване за производство на изделия:

 • Високотехнологична производствена линия за калодки и отливки – 1 бр.
 • Система за рециклиране на суровина (пясък) – 1 бр.
 • Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия – 1 бр.
 • Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 1 бр.

Проектът предвижда да се въведе система за енергиен мениджмънт ИСО 50001 за по-ефективно управление на енергийните потоци в предприятието.

С въвеждането в експлоатация на новото високотехнологично оборудване за производство на изделия ще се постигне по–голяма производителност, по–нисък специфичен разход на енергия, високо качество на крайния продукт и сведен до минимум брак.

Очакваните резултати от проекта са за:

 • Намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция;
 • Подобряване на качеството и увеличаване на обема на произвежданите продукти;
 • Разширяване на пазарния дял на фирмата;
 • Повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция;

Общият бюджет на проекта възлиза на 4 847 225.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 2 423 612.50 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

Проект BG16RFOP002-3.002-0052-C01/28.12.2017”Повишаване на енергийната ефективност в Чугунолеене Първомай АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Чугунолеене Първомай” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Обява

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС),

„Чугунолеене – Първомай’’ АД

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
Актуализация на проект за етапна техническа и биологична рекултивация на нарушени терени в имоти №№ 288 и 290 от землището на кв. Любеново, гр. Първомай и в имоти №№ 450 и 451 от землището на с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив.

Местоположение: имоти №№ 288 и 290 от землището на кв. Любеново, гр. Първомай и имоти №№ 450 и 451 от землището на с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив.

Лице за контакти: Живко Станилов – Прокурист, телефон: 0336/6 44 27, chugun@parvomai.escom.bg.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122.

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.002-0052-C01 / 28.12.2017 ”ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЧУГУНОЛЕЕНЕ-ПЪРВОМАЙ АД”

Предмет на процедурата: Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1:Високотехнологична производствена линия за калодки и отливки – 1 бр.,

ОП 2: Система за рециклиране на суровина (пясък) – 1 бр.

ОП 3: Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия – 1 бр.

ОП 4: Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 1 бр

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf

Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика

Чугунолеене Първомай” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II, Приоритетна ос 1: „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места“.

Проект: № BG05M9OP001-1.021-0328 „Обучения в Чугунолеене - Първомай”

Цел на проекта: Подобряване на професионалните умения и компетенции на работещите за постигане на по-висока производителност на труда в предприятието посредством реализиране на обучения по професии „Леяр“, „Шлосер“ и „Електромонтьор“.

Очаквани резултати:

 • 1. Повишаване на квалификацията на заетите лица в предприятието чрез успешно обучени 30 лица по професии „Леяр“, „Шлосер“ и „Електромонтьор“;
 • 2. Преодоляване на проблема с недостиг на квалифицирани кадри в бранша;
 • 3. Осигуряване на устойчива заетост в предприятието.

Стойност на бюджета в лева:
Общо: 26 400.00
Финансиране от ЕС:
ЕСФ: 22 440.00
Национално финансиране: 3 960.00
Начало на проекта: 16.03.2018 г.
Край на проекта: 16.12.2018 г.

Проект № BG05M9OP001-1.021-0328 „Обучения в Чугунолеене - Първомай”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.